OGRANICZENIA W RUCHU  W OKRESIE LETNIM

W związku z okresem wakacyjnym 20 TON zamieścił na łamach strony informacje związane z okresowymi ograniczeniami oraz zakazie ruchu niektórych pojazdów na drogach w myśl rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej z 30 maja 2000 r. zawartego w Dz.U. nr. 50, poz. 598.

W przypadku wystąpienia na drogach uplastycznienia nawierzchni bitumicznych wywołanego wysokimi temperaturami, wprowadza się na tych drogach ograniczenia ruchu pojazdów o DMC powyżej 12 ton (z wyłączeniem autobusów) poprzez zakaz ich ruchu na obszarze całego kraju lub jego części w godzinach 11.00-23.00. Ograniczenia te obowiązują po podaniu do publicznej wiadomości przez MTiGM (MI) terminów ich rozpoczęcia i zakończenia.

Wprowadza się zakaz ruchu ww. pojazdów w następujących terminach:

1.   od godz. 7.00 do 22.00 w dni ustawowo wolne od pracy: (1 stycznia-Nowy Rok, pierwszy i drugi dzień Wielkanocy, 1 maja, 3 maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, Boże Ciało, 15 sierpnia-Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, 1 listopada-Wszystkich Świętych, 11 listopada-Święto Niepodległości, 25 i 26 grudnia-Boże Narodzenie).

2.   od godz. 18.00 do 22.00 w dzień poprzedzający dzień określony w pkt. 1

3.   w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia (z zastrzeżeniem pkt.1):

-         od godz. 18.00 do 22.00 w piątek,

-         od godz. 8.00 do 14.00 w sobotę,

-         od godz. 8.00 do 22.00 w niedzielę.

4.   w okresach od 1 do 30 czerwca oraz od 1 do 30 września od godz. 8.00 do 22.00 w niedziele.

Przepisy te nie mają zastosowania do pojazdów: policji, sił zbrojnych, Straży Granicznej, straży pożarnej, pogotowia technicznego, pracujących na potrzeby dróg i mostów oraz ich utrzymania, biorących udział w akcji ratowniczych lub w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, przewożących artykuły szybko psujące się i środki spożywcze, zwierzęta żywe, pracujących na potrzeby skupu mleka, zbóż lub zwierząt, na potrzeby bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo płynne lub wodę, wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych, przewożących sprzęt transmisyjny stacji radiowych i telewizyjnych, przewożących w związku z organizacją imprez masowych sprzęt dla ich obsługi, przewożących prasę, pustych, po rozładunku artykułów szybko psujących się w odległości do 50 km od miejsca rozładunku, przewożących ładunki pocztowe, pracujących w utrzymaniu ruchu w odległości do 50 km od przedsiębiorstwa, przewożących w określonych przepisach materiały niebezpieczne (z pomarańczowymi tablicami ostrzegawczymi), uczestniczących w akcjach humanitarnych, przeznaczonych do przewozu betonu lub odpadów komunalnych.

Przepisy o ograniczeniach nie mają zastosowania do pojazdów, które wjechały na terytorium RP poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazów lub ograniczeń, w odległości do 25 km od miejsca przekroczenia granicy oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium RP.

Przepisy nie dotyczą pojazdów wykonujących czynności dowozowo-odwozowe do i z terminali transportu kombinowanego w promieniu 100 km od terminalu lądowego i 150 km od morskiego.

Przepisy z wyjątkiem tych dotyczących zakazu ruchu wywołanego wysokimi temperaturami nie mają zastosowania do pojazdów powracających z zagranicy pod warunkiem posiadania przez kierowcę ważnej rocznej lub półrocznej karty opłat za przejazd po drogach krajowych wykorzystywanych w międzynarodowym transporcie drogowym.

2003-07-05